Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma

Tapahtuman turvallisuuden suunnittelulle on hyvä varata aikaa.  Erilaiset lait ja säädökset säätelevät tapahtumien turvallisuutta. Esimerkiksi pelastuslaki, terveydensuojelulaki ja kuluttajaturvallisuuslaki asettavat tapahtuman järjestäjän toiminnalle vaatimuksia, jotka turvaavat niin tapahtumassa kävijää kuin itse tapahtuman järjestäjääkin.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma sisältää seuraavat asiat:

Tapahtuman kuvaus
Alueen kuvaus ja kartta
Tapahtuman rakenteet
Riskien arviointi
Ennaltaehkäisevät toimet (poistumistiet, alkusammutuskalusto, opastus)
Toimintaohjeet
Järjestyksenvalvontasuunnitelma
Liikennesuunnitelma
Tapahtumajärjestäjän ja turvallisuudesta vastaavan yhteystiedot

Hyvä tietää…

Poistumisreitit
Poistumisreittien tulee olla riittävän väljät henkilömäärään verrattuna ja niiden tulee olla asianmukaisesti opastettuja. Näyttely- tai muilla tilapäisillä rakenteilla ei saa heikentää poistumisteiden käytettävyyttä tai opasteiden havaittavuutta.

Raja-arvona uloskäyntien mitoituksessa on yleisömäärä. Yleisömäärän ollessa 240 on uloskäynnin koon oltava 1,2 metriä. Kun yleisömäärä on yli 240, on jokaista 60 kävijää kohden uloskäynnin kasvettava 40 cm.

Avotuli
Avotulen teko kokoontumistiloissa ja -alueilla on kielletty ilman paloviranomaisen lupaa.

Alkusammutuskalusto
Riittävälle alkusammutuskalustolle tulee olla esteetön pääsy ja se tulee olla helposti havaittavissa myös tilapäisiä rakennelmia käytettäessä.

Rakennusmateriaalit
Näyttelyosastojen rakennusmateriaalien paloturvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Somisteissa ei saa käyttää herkästi syttyviä materiaaleja.

Hälytysajoneuvot
Hälytysajoneuvoille on varattava riittävät kulku- ja toimintatilat rakennusten ympäristössä.

Ilotulitus
Ilotulituksen järjestämisestä yleisesti kaupan olevilla ilotulitteilla tulee tehdä kirjallinen ilmoitus hyvissä ajoin paloviranomaiselle. Viranomainen voi asettaa ehtoja tai rajoituksia ilotulitukselle tai kieltää sen, mikäli siitä aiheutuu vaaraa. Ammattilaisten järjestämistä ilotulitusnäytöksistä ilmoitus tehdään poliisille.

Ennen tapahtuman alkamista suoritetaan paikalla tarvittaessa palotarkastus, siksi ajankohta on ilmoitettava paloviranomaiselle hyvissä ajoin.

Opastusta kaikkiin edellä mainittuihin ja muihinkin palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin saa Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Palonehkäisyyn liittyvissä asioissa yhteys päivystävään palotarkastajaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen vaihde p.03 3565612.

Pelastustoimintaan liittyvissä asioissa yhteys palopäällikkö Ari Vakkilainen p. 0408346414, palomestari Ari Viitanen p. 0408063289 tai palomestari Jyrki Paunila p. 0400 926226.

Tapahtuman lääkinnällinen pelastus- ja ensiapuvalmius sekä sen kirjaaminen pelastussuunnitelmaan

Seuraavaksi esiteltävät kokonaisuudet kirjataan tapahtuman pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan kunkin tapahtuman riskiarvioinnin perusteella.

Yleistä
•    Pelastussuunnitelmassa tulee olla seikkaperäisesti kerrottuna, miten tapahtumassa on varauduttu yksittäisiin onnettomuuksiin sekä mahdollisiin suuronnettomuuksiin, tapaturmiin ja sairauskohtauksiin. Suunnitelmassa on kuvattava paikalla olevien pelastus- ja ensiapuhenkilöstön määrä, valmiudet, kalusto, toimintatavat ja hälytysjärjestelmä. Lisäksi suunnitelmassa on oltava toimintaohjeet kullekin eri ryhmälle.
•    Tapahtuman järjestäjä vastaa myös ensiapuvalmiudesta ja lisäavun hälyttämisestä kussakin yleisötapahtumassa erikseen.
•    Ensiapuvalmius, sen taso ja laajuus riippuvat tapahtuman laajuudesta, yleisömäärästä, mahdollisesti maantieteellisistä ja muista olosuhteista sekä tapahtuman luonteesta ja riskeistä tapahtumaan osallistuville ja yleisölle.
•    Keskimäärin ensiapuluonteista apua tarvitsee noin 4 henkilöä 1000 tapahtumaan osallistuvaa kohden ja heistä noin 1 % tarvitsee jatkohoitoa jossakin terveydenhuollon pisteessä (terveyskeskuksen tai sairaalan päivystys).

Yhteistyö ensihoitoviranomaisten kanssa
•    Tapahtuman järjestäjän on varauduttava toimintaan myös vakavissa sairastumis- tai vammautumistapauksissa sekä mahdollisessa suuronnettomuudessa. Pääsääntöisesti kunkin kunnan tai kuntayhtymän (sairaanhoitopiirin) ensihoitopalvelu vastaa päivittäisestä ensihoitovalmiudesta. Tätä tukee järjestäjän ensiapupäivystys.
•    Suunnitelman ensiapuosiota valmisteltaessa on selvitettävä ensihoitoalueen olemassa oleva ensihoitovalmius.  Samoin on selvitettävä, missä ovat kunnan terveyskeskuksen ja lähimmän päivystävän sairaalan ensiavut, mikä on niiden valmius ja tapahtumapaikan ensihoitoalueen valmius.
•    Isommissa tapahtumissa ollaan yhteydessä kyseisen sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukseen, jonka kanssa sovitaan mahdollisista päivittäistoiminnan valmiuden nostamisista.
•    Myös tapahtumissa, joissa voi olla erityistä sairastumisen tai tapaturman vaaraa on tapahtuman järjestäjän oltava vähintään kuukautta ennen yhteydessä ensihoitokeskuksen ensihoidon vastuulääkäriin. Tällaisia tapahtumia ovat esim. erilaiset rock-konsertit; tapahtumat, joissa on runsaasti ravintola- ja alkoholitarjontaa; tapahtumat, joissa kisaillaan suorituksista, joissa on suuri tapaturmavaara kuten erilaiset korkealta tapahtuvat hyppäämiset, taitoajot moottoripyörällä tai muulla laitteella; tapahtumat, joissa käytetään savuja, pyroteknisiä välineitä lähellä yleisöä jne. Sama koskee esim. chilinsyöntikisoja, avantouintia tai muita vastaavia tapahtumia, joihin voi liittyä suoranainen terveydellinen riski (allerginen reaktio, kylmän, kuuman ja muiden fysikaalisten tekijöiden vaikutukset).
•    Mikäli ensihoidon vastuulääkäri edellyttää esim. lääkärin paikallaoloa tai perusensiapua korkeamman tasoista ensihoitovalmiutta, järjestäjän tulee huolehtia, että paikalla on vastaava henkilöstö ja heidän lupa-asiansa kyseisen sairaanhoitopiirin alueella ovat kunnossa. Muilla henkilöillä kuin lääkäreillä toimiluvat on yleensä sidottu siihen kuntaan tai sairaanhoitopiiriin, jonka alueella he työskentelevät, tai joissain tapauksessa vain heidän omaan vakituiseen työ-/toimipisteeseensä.
•    Suurissa tapahtumissa tulee selvittää, mikä on potilaiden jatkohoitopaikka tilanteen niin vaatiessa.
•    Tapahtumissa tulee olla turvapäällikkö.  Alueen hätäkeskusta ja sairaanhoitopiirin ensihoitokeskusta informoidaan järjestettävästä tilaisuudesta.
•    Turvapäällikkö sopii avun hälyttämisestä tapahtuma-alueella ja laatii yhdessä pelastus- ja ensihoitoviranomaisten kanssa ensiapuryhmille ja mahdolliselle muulle tapahtuman henkilökunnalle ensiavun ja ensihoidon hälyttämisohjeet. Ohjeet jaetaan jokaiselle ensiapuun osallistuvalle, vartijoille, järjestysmiehille, esittelijöille ja muulle mahdolliselle tapahtuman järjestäjän ja tapahtumaan osallistuvien tahojen henkilökunnalle.
•    Ennaltaehkäisevästä ensiavusta huolehditaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa (elintarvikevalvonta, pelastustoimi, poliisi, ensihoito, rakennusvalvonta, alkoholivalvonta jne.).
•    Tapahtuman pelastus-/turvallisuussuunnitelma annetaan järjestäjien toimesta tiedoksi asianomaisille poliisi- ja pelastusviranomaisille sekä tapahtumakunnan ja kyseisen sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen vastaaville terveysviranomaisille.

Esimerkki erityisen riskin sisältävän tapahtuman ensiapuvalmiudesta

(sisällytetään tapahtuman pelastus-/turvallisuussuunnitelmaan)

Ensiavun vastaavana toimii xxxx xxxx puh. xxx xxx

Kilpailuallasalueella päivystää pelastussukeltajaryhmä (tai muu erityisryhmä):

Pelastussukeltajaryhmän johtaja:

Pintapelastaja:

Laitesukeltaja:

                      Viestiväline ja yhteystiedot: GSM

Kilpailun paikalla oleva ensihoitovalmius:

Kilpailun lääkäri:

                      Viestiväline ja yhteystiedot: GSM

Hoitotason ensihoitoyksikkö (ambulanssi), tunnus:

                      Henkilöstö:

                      Ensihoitaja 1 (hoitotason ensihoitaja):

                      Ensihoitaja 2 (vähintään perustason ensihoitaja):

Hoitotason yksikössä on hoitotason ambulanssilta edellytettävä välineistö ja hoitotarvikkeet sekä lääkkeet.

Perustason ensihoitoyksikkö (ambulanssi), tunnus:

                      Henkilöstö:

                      Ensihoitaja 1 (perustason ensihoitaja):

                      Ensihoitaja 2 (perustason ensihoitaja):

Perustason yksikössä on perustason ambulanssilta edellytettävä välineiostö ja hoitotarvikkeet sekä lääkkeet.

Kiinteä ensiapupaikka:

                      Henkilöstö:

Ensiapuhenkilö 1 (vastuullinen ryhmän johtaja, pääsääntöisesti ensiauttaja, ensivastekurssit käynyt henkilö, jolla kokemusta yleisötapahtumissa toimimisesta):

Ensiapuhenkilö 2 (vähintään 1 ja 2 ensiapukurssit kurssit suorittanut):

Ensiapuhenkilö 3 (tapahtuman suuruudesta riippuva, vähintään 1 ja 2 ensiapukurssit suorittanut):

Ensivastetasoinen hoitovälineistö ja lääkkeet. Puoliautomaattinen defibrillaattori. Kevyet makuualustat ja/tai paarit.

Viestiyhteydet: VIRVE ja/tai GSM:

Kaksi (useampi tapahtuman tarpeen mukaan) kahden henkilön muodostamaa ensiapupartiota:

                      Ryhmä I

                      Ensiapuhenkilö 1 (johtaja):

                      Ensiapuhenkilö 2 :

                      Viestiväline ja yhteystiedot: GSM

                      Ryhmä II

                      Ensiapuhenkilö 3 (johtaja):

                      Ensiapuhenkilö 4:

                      Viestiväline ja yhteystiedot: GSM

Ryhmien ja kiinteän hoitopaikan viestiyhteystiedot jaetaan kaikille ryhmien johtajille.

Tämä ohjeistus perustuu SPEK:n  Suurten yleisötilaisuuksien turvallisuusoppaaseen ja Tampereen kaupungin ensihoitolääkäri Elja-Pekka Erkkilän asiantuntemukseen.